Logo Formacom Cursos

986 095 589

674 927 373

info@formacom.es

CURSOS SUBVENCIONADOS

Mellora o teu currículo e ascende

Cursos 100% subvencionados pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Traballo e Economía Social

Mellora o teu presente e futuro profesional cos cursos subvencionados de Formacom. Son totalmente gratuítos e recibirás unha titulación oficial.

Cursos gratis dispoñibles en Formacom

COMPETENCIA MATEMÁTICA EN LIÑA

Código: FCOV12

Data de inicio: 27/06/2023

Modalidade: 200 h de teleformación en aula virtual

Descripción:

Utiliza as matemáticas de maneira reflexiva e precisa para resolver problemas da vida diaria e diversos campos do coñecemento. Avalía críticamente situacións e fenómenos da contorna, obtendo solucións eficaces e rigorosas mediante ferramentas matemáticas.

Módulos:

 • Utilización dos números para a resolución de problemas
 • Utilización das medidas para a resolución de problemas
 • Aplicación da xeometría na resolución de problemas
 • Aplicación do álxebra na resolución de problemas
 • Aplicación da análise de datos, a estatística e a probabilidade na resolución de problemas

COMPETENCIA MATEMÁTICA PRESENCIAL

Código: FCOV23

Data de inicio: 03/07/2023 con horario de tarde e o 28/09/2023 con horario de mañá

Modalidade: 120 h de formación presencial en Vigo

Descripción:

Aplica o teu razoamento matemático na vida cotiá ao identificar elementos matemáticos na realidade e resolver problemas. Utiliza as operacións básicas dos números, as medidas, a xeometría, o álxebra e a análise de datos para atopar solucións precisas e efectivas en situacións diarias.

Módulos:

 • Utilización dos números para a resolución de problemas
 • Utilización das medidas para a resolución de problemas
 • Aplicación da xeometría na resolución de problemas
 • Aplicación do álxebra na resolución de problemas
 • Aplicación da análise de datos, a estatística e a probabilidade na resolución de problemas

COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA

Código: FCOV06

Data de inicio: 18/07/2023

Modalidade: 180 h de formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais.

Descripción:

Comprender de forma oral e escrita o inglés, para poder expresarse e interactuar en diferentes contextos sociais e culturais. Buscarase que o alumno teña certa autonomía e adecuación, para desempeñarse en situacións cotiás.

Módulos:

 • Comprensión oral e escrita dos puntos principais dun texto e en lingua estándar sobre cuestións coñecidas, xa sexa en situacións de traballo, de estudo ou de lecer.
 • Expresión e interpretación oral de diferentes tipos de discurso acordes á situación comunicativa, en diferentes contextos sociais e culturais.
 • Produción de textos sinxelos e coherentes sobre temas familiares ou nos que existe un interese persoal ou profesional.
 • Descrición de experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como expresión breve de opinións ou explicación de plans.
 • Interacción oral en situacións da vida diaria e sobre temas familiares, de lecer, laborais, viaxes ou de actualidade.

Comunicación en lingua castelá presencial

Código: FCOV02

Data de inicio: 14/06/2023 e o 22/08/2023

Modalidade: Máis de 100 horas de formación presencial en Vigo, con clases de 15:30 a 20:30

Descripción:

Nesta formación aprenderás a comprender, analizar, sintetizar e valorar diferentes tipos de contidos orais e escritos en español. Abarcaranse varias temáticas, co fin de dinamizar a soltura do alumno no idioma: ciencia, cultura, lecer, entre outros. Daranse as directrices para expresarse adecuadamente de forma oral e escrita.

Módulos:

 • Comunicar ideas e opinións en interaccións orais, sobre temas de actualidade
 • Demostrar un nivel de comprensión e uso de expresións orais e textos escritos que lle permitan o acceso ao coñecemento, sintetizando e expresando informacións contidas en distintas fontes previamente consultadas
 • Crear comunicacións escritas de tipo expositivo e argumentativo, utilizando un discurso propio e construíndoas con coherencia, cohesión e corrección ortográfica e gramatical.
 • Analizar e interpretar de forma crítica textos, recoñecendo os seus elementos estruturais básicos e expresando con autonomía unha opinión.

Comunicación en lingua castelá en aula virtual

Código: FCOV02

Data de inicio: 15/06/2023

Modalidade: Máis de 400 h de formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais en Vigo

Descripción:

Nesta formación aprenderás a comprender, analizar, sintetizar e valorar diferentes tipos de contidos orais e escritos en español. Abarcaranse varias temáticas, co fin de dinamizar a soltura do alumno no idioma: ciencia, cultura, lecer, entre outros. Daranse as directrices para expresarse adecuadamente de forma oral e escrita.

Módulos:

 • Comunicar ideas e opinións en interaccións orais, sobre temas de actualidade
 • Demostrar un nivel de comprensión e uso de expresións orais e textos escritos que lle permitan o acceso ao coñecemento, sintetizando e expresando informacións contidas en distintas fontes previamente consultadas
 • Crear comunicacións escritas de tipo expositivo e argumentativo, utilizando un discurso propio e construíndoas con coherencia, cohesión e corrección ortográfica e gramatical.
 • Analizar e interpretar de forma crítica textos, recoñecendo os seus elementos estruturais básicos e expresando con autonomía unha opinión.

Competencias clave en galego: lingua castelá, galego en matemáticas.

Código: FCOV32

Data de inicio: 13/06/2023

Modalidade: Máis de 250 h de formación presencial en Vigo, con clases de 15:30 a 20:30

Descripción:

Desenvolve as túas habilidades en lingua castelá, galego e matemáticas con este curso subvencionado en galego. Neste programa formativo, terás a oportunidade de aprofundar os teus coñecementos nestas áreas fundamentais. Aprenderás a comunicarte de forma efectiva en lingua castelá e galego, así como a aplicar os conceptos matemáticos en diferentes contextos

Módulos:

 • Competencia en lingua castelá
  • Comunicación e linguaxe
  • Principios básicos no uso da lingua castelá
  • Producións orais
  • Producións escritas
  • Técnicas de procura, tratamento e presentación da información
 • Competencia en lingua galega
  • Expresión oral en diferentes ambientes
  • Comprensión de textos escritos
  • Discusión e debate
  • Redacción dun texto expositivo
  • Redacción dun texto con opinións propias e resumo.
 • Competencia Matemática
  • Utilización dos números para a resolución de problemas
  • Utilización das medidas para a resolución de problemas
  • Aplicación da xeometría na resolución de problemas
  • Aplicación do álxebra na resolución de problemas
  • Aplicación da análise de datos, a estatística e a probabilidade na resolución de problemas

Formulario de inscrición para cursos subvencionados

Empeza xa o teu curso gratuíto cubrindo este formulario.
O equipo de Formacom quere cambiar o teu futuro laboral.

  Atopa a FORMACOM nas redes sociais

  ¿Necesitas ayuda?